Termeni și Condiții generale de utilizare și contractare pentru Parteneri


Acest document este o oferta publică, în conformitate cu articolul 1029 din Codul civil R. Moldova și Legea nr. 284 privind Comerțul Electronic.


“Termeni și condiți pentru Parteneri” constituie în întregime un acord încheiat între Dvs. şi S.R.L. „Simpals”, și stabilește condițiile privind utilizarea Sistemului 999 Market (www.999.md).
Sistemul aparține companiei SIMPALS (cu sediul în mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 28/1, MD-2059, IDNO/cod fiscal 1004600001907 (în continuare – Sistemul 999 Market). Prin utilizarea acestui Sistem, sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord, vă rugăm să vă abțineți de la utilizarea acestuia.

În scopul acestor Termeni și Condiții pentru Parteneri, termenii reprezentați mai jos au următoarele semnificație:
Sistemul 999 Market: loc pentru publicitate pe internet (complexul software și hardware 999.md), care este utilizat de Partener pentru promovarea, vânzarea și livrarea de produse, lucrări și servicii, precum și pentru primirea/transmiterea informațiilor între Instituție, Instituției Financiare, Partener și Plătitor;
Servicii marketplace: Intermedierea tehnologică în scopul punerii la dispoziție a produselor și/sau serviciilor oferite de Partener prin intermediul Sistemului 999 Market și livrarea acestora către utilizatorii sistemului prin propria flotă de curieri.
Facturare: totalitatea de instrumente software și hardware cu ajutorul cărora are loc schimbul de tehnologii informaționale între Instituție, Instituția Financiara, Plătitor, Banca achizitoare, Partener, Sistemul de plăți, care include: prelucrarea datelor privind Tranzacțiile, verificarea corectitudinii datelor specificate de către Plătitor, confirmarea sumei datorate Partenerului de către Plătitor, confirmarea posibilității transferului de bani, transferul de date către Banca Achizitoare care acceptă plata de la Plătitor, transferul de date privind transferul de bani inițiat de Plătitor în baza de date/sistemul de contabilitate a Partenerului, formarea și oferirea Partenerului a unui registru de tranzacții pentru o anumită perioadă anterioară cu date privind plățile efectuate.
Mijloacele electronice de plată: instrument de plată care oferă titularului său posibilitatea de a obține informații despre mijloacele bănești posedate și de a iniția transferul acestora, folosind un dispozitiv de plată;
Produse/Servicii interzise: produse și servicii interzise spre comercializare în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
Operațiune nevalidă: operațiune recunoscută ca nevalidă în cazul în care Plătitorul confirmă faptul că Partenerul nu a furnizat produsul/serviciul, iar Partenerul nu a putut prezenta documente care să confirme contrariul.
Sistem de plăți: instituția de plată, participanții la sistemul de plăți și totalitatea de relații care apar între ei la transferul de mijloace bănești. Sistemele de plăți includ sistemul internațional de plăți „MasterCard” și/sau „Visa”;
Plătitor: persoana fizică sau juridică, legată cu Partenerul prin relații contractuale pentru primirea Produselor/Serviciilor de la Partener prin intermediul 999 Market. Plătitorul poate achita Produsele/Serviciile primite de la Partener în 2 moduri: în numerar la primirea Produselor/Serviciilor de la Partener și pe contul MEP;
Cont MEP: cont curent/cont de card, pe care se efectuează tranzacții, folosind mijloace electronice de plată;
Directivă: un ordin în formă electronică pentru transferul de bani cu datele necesare pentru efectuarea transferului;
Partener: entitate economică cu statut de persoana fizică sau persoana juridică, în contul căreia este efectuat transferul de mijloace bănești de la Plătitori pentru Produsele/Serviciile comercializate în sistemul 999 Market. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor pentru Partener, Partenerul aderă în mod tacit la Contractele încheiate între 999 Market, Instituția financiară și Instituția de curierat, în care părțile stabilesc în mod expres faptul aderării Partenerului la relația comercială.
Instituția de curierat: prestatorul serviciilor de curierat care asigură recepţionarea, prelucrarea, transportarea şi livrarea trimiterilor la adresele Plătitorilor, indicate de către 999 Market și/sau încasarea contravalorii acestora fixate în documentele de însoțire, contra unei plăți, stabilite conform tarifelor în vigoare.
Produse/Servicii: produse, lucrări și servicii pe care Plătitorul le achită Partenerului;
Comandă: informație în formă electronică despre o operațiune separată de transfer de mijloace bănești sau alte mesaje informaționale despre o operațiune, generate pe baza rezultatelor efectuării acesteia;
Chargeback (în continuare și mesaj Chargeback): reținerea mijloacelor bănești de pe contul Partenerului pentru o tranzacție de plată efectuată anterior, inițiată de Deținătorul cardului/emitentul cardului/instituția de plată a sistemului de plăți, efectuată pentru neîndeplinirea/îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor Partenerului în conformitate cu regulile sistemului de plată;
Livrare: livrarea produselor de la Partener către Plătitor, comandate de către 999 Market, și efectuate prin intermediul instituției de curierat, sau prin serviciu propriu de livrare al Partenerului, după cum au convenit Părțile în comenzile corespunzătoare din sistemul 999 Market.

 1. OBIECT
1.1. Acești Termeni și Condiții reglementează relațiile Partenerului cu Instituția de curierat, Instituției Financiare și 999 Market, conform cărora 999 Market oferă servicii de vînzare a spațiului publicitate pe Internet (pe site-ul 999.md), unde Partenerul plasează informații despre produse, lucrări, servicii de vânzare și livrare către consumatorul final (Plătitor) prin Sistemul 999 Market, Instituția de curierat asigură recepționarea, prelucrarea, transportarea și livrarea trimiterilor poștale, iar Instituția Financiara oferă servicii tehnologice de acceptare a plăților și oferă servicii la distanță, servicii financiare de transfer al mijloacelor bănești de la Plătitor către Partener ca plată pentru produsele/serviciile primite prin intermediul Sistemului 999 Market sau transfer de mijloace bănești (în continuare – „Servicii”).
1.2.Relația care rezultă din acești Termeni și condiții pentru Parteneri este strict o relație comercială între părți independente, care sunt de acord să se prezinte pe piață ca operatori independenți în orice moment, evitând orice confuzie între serviciile furnizate de fiecare dintre aceștia. Ambele Părți sunt de acord să colaboreze cu bună-credință pe parcursul unor proiecte de colaborare. Părțile pot modifica oricând acești Termeni și condiții pentru Parteneri prin semnarea unui acord comun ce va constitui Anexă la prezentul.
1.3. Fiecare parte va fi responsabilă doar pentru proprii angajați în legătură cu executarea acestor Termeni și Condiții pentru Parteneri și cu îndeplinirea propriilor sale obligații stabilite în prezentul.

2.PERIOADA ȘI DURATA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR
2.1. Partenerul se obligă să își mențină profilul activat în Sistemul 999 Market pentru o perioadă de 12 (doisprezece) luni de la data acceptării acestor “Termeni și Condiții pentru Parteneri” ce va fi prelungită nedefinit prin perioade succesive de aceeași durată.
2.2. Părțile pot rezoluționa relația de colaborare în mod unilateral înainte de termen.
2.3. Dacă la data de expirare a „Termenilor și Condițiilor pentru Parteneri”, Părțile nu și-au onorat obligațiile, acestea rămân în vigoare până la îndeplinirea completă.
2.4. Dacă SIMPALS dorește să modifice/elimine o clauză sau include o clauză suplimentară, trebuie să informeze Partenerul în scris prin e-mail sau prin WebApp cu privire la modificare cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data în care dorește să fie inclusă modificarea/eliminarea/includerea, oferind o justificare rezonabilă. În cazul în care respectiva perioadă expiră fără ca PARTENERUL să își exprime opoziția, conținutul modificării/ștergerii/includerii notificate vor fi obligatorii pentru ambele părți și vor rămâne în vigoare pe durata relației. Accesul continuat sau utilizarea Sistemului 999 Market de către Partener după intrarea în vigoare a modificării/ștergerii/includerii vor fi considerate ca acceptare a acestora de către Partener. Refuzul Partenerului asupra noilor modificări propuse de 999 Market, duce la apariția dreptului de rezoluțiune a contractului.
2.5. Orice modificări pe care SIMPALS ar putea dori să le facă acestor „Termeni și condiții” nu vor fi în niciun caz retroactive cu excepția cazului în care SIMPALS trebuie să respecte reglementări legale sau regulatorii ce se aplică acesteia sau când astfel de modificări sunt în avantajul Partenerului.
2.6. SIMPALS își rezervă dreptul de a restricționa sau suspenda oricând produsele și/sau serviciile oferite de Partener prin profilul Partenerului din Sistemului 999 Market.

3.CONDIȚII FINANCIARE
3.1. Plata pentru utilizarea Sistemului 999 Market va fi calculată în funcție de procentul stabilit (%) inclusiv TVA, din suma fiecărei comenzi reușite efectuate în Sistemul 999Market, în funcție de categoria de plasare a produsului pe site-ul 999.md (în continuare – Taxă de plată), conform tabelului din link.
3.2. Taxa de plată este formată din totalitatea serviciilor prestate de 999 Market Partenerului în conformitate cu prevederile “Termeni și Condiții pentru Partener”. Valoarea serviciilor urmează a fi achitată de către Partener prin suplinirea contului 999.md în conformitate cu “Regulile și condițiile de utilizare” publicate la următoarea adresă de internet: https://999.md/info/rules#pages-replenishment.
3.3. Partenerul poate prezenta obiecții motivate și justificate la Actul de servicii prestate prin trimiterea unei contestații corespunzătoare la adresa marketplace@999.md, nu mai târziu de ultima zi calendaristică a lunii imediat următoare lunii de raportare.
3.4. Valoarea serviciilor este stabilită în conformitate cu următoarea procedură:
3.4.1. pentru plățile online efectuate prin Sistemul Instituția Financiara, Partenerul plătește pentru serviciile prestate de Instituția Financiara în conformitate cu grila de prețuri (Anexa Nr. 2 ) și serviciile 999 Market, conform grilei de tarife;
3.4.2. pentru plățile efectuate după livrarea produselor/serviciilor către Plătitor prin serviciul de curierat, Partenerul achită serviciile 999 Market conform grilei de tarife din (Anexa Nr. 1), iar serviciile Instituției – în conformitate cu link la Anexa Nr. 3.
3.5. Partenerul achită serviciile 999 Market în avans. În cazul în care costul serviciilor prestate depășește suma plății în avans, 999 Market își rezervă dreptul de a suspenda prestarea serviciilor de livrare până la primirea plății corespunzătoare în avans de la Partener.


4.DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PARTENERULUI
4.1. să furnizeze către SIMPALS toate informațiile necesare, precum și o fișă de informare pentru fiecare produs și/sau serviciu în forma solicitată de SIMPALS. Partenerul se obligă să fie unicul responsabil pentru furnizarea acestei informații către utilizatorii SIMPALS și exonerează SIMPALS de orice răspundere ce poate apărea în consecință cu privire la orice vătămare sau daună. În orice caz, descrierile acestor produse și/sau servicii care apar în Sistemul 999 Market vor fi întotdeauna în strictă concordanță cu informațiile furnizate de Partener. Orice discrepanțe între descrierea ce apare în Sistemul 999 Market și produsul și/sau serviciul oferit efectiv de Partener (precum, de exemplu, dar fără limitare, comandă greșită, comandă incompletă, produs deteriorat) va fi responsabilitatea Partenerului și astfel, acesta trebuie să suporte orice costuri suplimentare ce pot apărea în consecință, fie că este vorba despre diferența de preț sau cu privire la aplicarea taxelor (de exemplu taxa de curier plus taxa de anulare a comenzii).
4.2. să respecte cerințele legislației Republicii Moldova și regulile Sistemelor de plăți aplicabile Serviciilor;
4.3. să informeze în scris 999 Market despre toate modificările aduse datelor referitoare la prezenta relație comercială, furnizând documentația și/sau informațiile relevante la adresa 999 Market nu mai târziu de 3 (trei) zile calendaristice de la survenirea unor astfel de modificări;
4.4. să transmită, în perioada specificată, produsele convenite de Părți în comenzile corespunzătoare din Sistemul 999 Market către serviciul de curierat contractat de 999 Market, sau prin intermediul serviciului de curierat propriu.
4.5. să garanteze că toate produsele sau serviciile plasate în sistemul 999 Market sunt disponibile pentru vânzare. De asemenea, Partenerul se angajează să actualizeze imediat informațiile despre disponibilitatea sau lipsa unui produs/serviciu în sistemul 999 Market.
4.6. se obligă să respecte termenii și condițiile de utilizare a platformei 999 Market, inclusiv regulile în privința utilizării site-lui (platformei electronice) 999.md.

5.JURISDICȚIE ȘI LEGE APLICABILĂ
5.1. Acești Termeni și Condiții pentru Parteneri vor fi guvernate de legile în vigoare din Republica Moldova.
5.2. Părțile se angajează să soluționezi toate litigiile și divergențele apărute în timpul executării acestor “Termeni și Condiții pentru Parteneri” se vor soluționa pe cale amiabilă între Părţi prin negocieri, cu respectarea obligatorie a căii extrajudiciare de soluționare a litigiului. În caz că Părțile nu vor ajunge la o înțelegere, litigiul va fi transmis în instanța de judecată unde se va soluționa în termeni legali.
5.3. Litigiile şi divergențele aferente acestor Termeni și Condiții pentru Parteneri nesoluționate de Părţi, se vor soluționa de către instanța de judecată competentă a Republicii Moldova.
5.4. În eventualitatea unui conflict între acești Termeni și Condiții pentru Parteneri și orice alte condiții, acești Termeni și Condiții pentru Parteneri vor prevala dacă nu se convine altfel în scris.

6. ALTELE
6.1. Partenerul se angajează să nu denigreze în vreun fel imaginea și reputația companiei SIMPALS.
6.2. Pe durata acestor „Termeni și condiții pentru Parteneri”, Partenerul acordă către SIMPALS o licență gratuită ce va fi neexclusivă, valabilă la nivel mondial, precum și dreptul de a-i utiliza Proprietatea intelectuală, inclusiv, dar fără a se limita la: drepturi de autor, secrete comerciale, know-how, mărci comerciale, imagini, texte și, în general, conținutul complet publicat pe website-ul propriu („Proprietatea intelectuală a Partenerului) furnizat de Partener în următoarele scopuri: i) executării acestor „Termeni și condiții pentru Parteneri”, și ii) desfășurarea activităților de marketing pentru comenzile sale online, și iii) pentru orice alte scopuri cu privire la cele de mai sus. În niciun caz nu se considera că Partenerul își transferă Proprietatea Intelectuală către SIMPALS (cu excepția situației în care se stabilește altfel prin Contract separat).
6.3. Partenerul se va abține din a divulga orice secrete comerciale sau informații confidențiale la care a avut acces ca urmare a relației sale comerciale cu SIMPALS.
6.4. Partenerul declară că a luat cunoștință și respectă legislația națională și internațională privind protecția datelor în propriile sale activități economice.
6.5. Partenerul recunoaște că datele personale ale utilizatorilor SIMPALS care pot fi prelucrate în conformitate cu acordul stabilit în acești „Termeni și Condiții pentru Parteneri” este responsabilitatea exclusivă a SIMPALS și, prin urmare, Partenerul nu trebuie să aibă în niciun moment acces la acestea, decât prin Consimțământul direct prealabil al utilizatorului SIMPALS.
6.6. Toate mărcile, numele de domeniu, software-ul și alte creații care fac obiectul drepturilor de proprietate industrială și intelectuală în legătură cu Sistemul 999Market, inclusiv orice eventuale modificări viitoare, constituie proprietatea SIMPALS. Partenerul se angajează să nu înregistreze sau să solicite înregistrarea acestora sau a oricăror altor similare de oriunde, sau pentru a le schimba, modifica sau anula și acceptă în mod expres că nimic din conținutul acestor “Termeni și Condiții pentru Parteneri” nu îi conferă drepturi viitoare în legătură cu astfel de drepturi.
6.7. Pentru a-și respecta obligațiile în conformitate cu acești “Termeni și Condiții pentru Parteneri”, Partenerul și angajații săi, agenții și reprezentanții trebuie să respecte pe deplin toate legile locale aplicabile referitoare la lupta împotriva mitei, spălării banilor și terorismului financiar, încălcarea concurenței și altele care se pot aplica activității. Mai mult, trebuie să își desfășoare activitățile în conformitate cu cele mai stricte principii și idealuri de etică, integritate și bună credință, evitând, atât direct, cât și/sau prin terțe părți, orice implicare în activități ilegale de afaceri.
6.8. SIMPALS își rezervă dreptul de a transfera această relație comercială către orice entitate ce aparține direct sau indirect SIMPALS (companiile din cadrul Grupului SIMPALS sau a filialelor acesteia). În eventualitatea în care SIMPALS sau orice altă companie din grupul de companii va fi implicată într-o fuziune, consolidare, schimbare a conducerii companiei, transfer substanțial de active, reorganizare, SIMPALS poate, la latitudinea proprie, să transfere sau să desemneze această relație către partea relevantă.
6.9. În eventualitatea în care Partenerul are orice incident, problemă, plângere sau reclamație cu privire la serviciile furnizate de SIMPALS, Partenerul poate contacta SIMPALS în mod gratuit prin WebApp. Odată ce plângerea sau reclamația Partenerului a fost primită, va fi inițiată o procedură internă de administrare a reclamațiilor, astfel încât echipa de asistență să poată urmări cazul și să continue studierea și soluționarea acestuia. SIMPALS își asumă obligația de a verifica reclamația într-o perioadă rezonabilă și să comunice rezultatele plângerii în mod individual și într-un mod simplu.

7.DATELE DE IDENTIFICARE ALE PĂRȚILOR
PARTENER: - datele se indică la momentul înregistrării pe site și deschiderii contului.
SIMPALS: - datele sunt indicate pe site - https://999.md/info/rules#pages-details.
Anexa Nr. 1


Părțile convin prin prezenta asupra volumului/costului serviciilor 999 Market disponibile Partenerului, conform comisioanelor disponibile la link-ul.

 1. Сonditii speciale ale comisionului redus
1.1. În cazul în care vânzătorul încarcă mai mult de 1000/5000 de produse dintr-o anumită categorie, comisionul pentru produsele din această categorie va fi redus.
Important! Anunțurile cu produsele încărcate trebuie să fie active pe site.

2. Condiții suplimentare pentru transportarea și livrarea trimiterilor poștale prin intermediul sistemului 999 Market

2.1. 999 Market încredințează serviciului de curierat organizarea și asigurarea livrării produselor și, de asemenea, încredințează Instituției de curierat asigurarea primirii de mijloace bănești de la Plătitori și transferul mijloacelor bănești în favoarea Partenerului.
2.2. Partenerul acceptă de la Instituția Financiara mijloacele bănești ale Plătitorilor în contul bancar specificat la Contract. Instituția Financiara efectuează transferul în termen de cel mult 7 zile bancare de la data primirii mijloacelor bănești de la Plătitor.
2.3. În cazul unor divergențe financiare, Părțile se obligă să prezinte și să analizeze datele din Registrul Tranzacțiilor și datele din sistemul 999 Market, cu identificarea tranzacțiilor neordinare și/sau suspecte pentru o anumită perioadă de timp;
2.4. Rambursarea către Plătitor a mijloacelor bănești care au fost acceptate în scopul plății pentru produse/servicii de la Partener, poate avea loc:
2.4.1. prin inițiere de către o Parte și numai cu condiția confirmării fezabilității tehnice a unei astfel de rambursări de către cealaltă Parte, cu notificarea scrisă obligatorie privind returnarea mijloacelor bănești pentru plata corespunzătoare;
2.4.2. în cazul aplicării de către Banca Achizitoare a procedurii Chargeback, despre care Instituția Financiara informează 999 Market prin e-mail.
2.5. După procesarea operațiunii de rambursare a mijloacelor bănești către Plătitor, cu reflectare în sistemul 999 Market (se reflectă în Registru), Partenerul efectuează o operațiune de returnare a mijloacelor bănești către Plătitor în termen de 10 (zece) zile bancare.
2.6. Atunci când analizează plângerile sau reclamațiile Plătitorilor, Părțile respectă următoarele dispoziții:
2.6.1. fiecare plângere sau reclamație în formă scrisă din partea Plătitorului urmează a fi examinată de Părți în comun, dar în limita competenței fiecăreia dintre Părți. Partea din a cărei greșeală a apărut plângerea sau reclamația trebuie să corecteze urgent greșeala;
2.6.2. partea din a cărei vină a apărut plângerea sau reclamația din partea Plătitorilor este, de asemenea, responsabilă față de Plătitori pentru îndeplinirea necorespunzătoare a termenilor Contractului;
2.6.3. în cazul în care o plângere sau reclamație a apărut din vina uneia dintre Părți, pentru a-și corecta greșeala, această Parte se poate adresa celeilalte Părți pentru informații suplimentare, dacă aceste informații sunt necesare pentru a corecta greșeala. Cealaltă Parte urmează să furnizeze aceste informații în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea solicitării respective.

Anexa Nr. 2Prin prezenta Anexă, Părțile convin asupra listei metodelor de plată disponibile pentru Partener, costul serviciilor Instituția Financiara și Instituția de curierat, procedura de efectuare a decontărilor.

1. Metode de plată în temeiul Contractului

1.1. Conform Contractului, următoarea listă de metode de plată este disponibilă pentru Partener, cu costul ulterior al Serviciilor, luând în considerare metoda corespunzătoare:

* În dependență de instituția de curierat contractată cu scopul de a garanta livrarea comenzilor înregistrare prin sistemul 999 Market 999, operațiunile de transfer a mijloacelor bănești colectate în numerar de la Plătitor către Partener pentru comenzile înregistrate, pot fi diferite, după cum urmează:

- Partenerul va primi transfer pe suma produselor comercializate în perioada de referință, sau
- Partenerul va primi suma produselor comercializate, plus costul serviciilor de livrare. În acest caz, Partenerul va primi o factură fiscală pentru costul serviciilor de livrare de la instituția de curierat o dată la două luni.

Anexa Nr. 3


TARIFE ȘI SPECIFICAȚII A INSTITUȚIEI DE CURIERAT

Notă: Prezentele specificații și tarife sunt valabile exclusiv pentru comenzile generate prin intermediul platformei 999 Market.

Condiții suplimentare pentru transportarea și livrarea trimiterilor poștale prin intermediul Instituției de curierat.


Prin semnarea prezentului Contract, Partenerul acceptă următoarele condiții:
 1. să achite contravaloarea serviciilor prestate şi facturate de Instituției . În cazul neachitării acestora în termenul agreat, Instituția are dreptul de a suspenda temporar prestarea serviciilor în baza prezentului Contract, ceea ce înseamnă că expediţiile se vor putea ridica de la Partener numai cu plata numerar, la tarifele de listă al Instituției;
 2. plata pentru servicii se efectuează cu ordin de plată pe baza facturii emise de către Instituție și se va achita în termenul indicat la tabelul menționat supra la prezenta Anexă, fiind echivalent cu 14 (paisprezece) zile calendaristice. După depăşirea termenului scadent, Instituția are dreptul să reţină în contul creanţei, până la concurenţa sumelor datorate conform facturilor emise, orice sumă încasată cu titlu de ramburs care încă nu a fost restituită Partenerului.
 3. Instituția furnizează serviciul Ramburs în Cont Colector, a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar Partenerului, prin intermediul rețelei Instituției de Curierat, a contravalorii bunului care face obiectul expediției înregistrate. Preluarea acestor expediții se face numai în condițiile în care 999 Market și/sau Partenerul a indicat în mod corect și complet toate datele sale de identificare. Achitarea Rambursului are loc exclusiv în Cont Colector (cont bancar), timp de 24-48 ore din momentul livrării expediției, fără a fi impusă limită de Ramburs.
 4. prin semnarea prezentului Contract, Partenerul este de acord ca transmiterea facturilor emise pentru serviciile prestate să se realizeze exclusiv prin mijloace electronice la adresa de e-mail indicată de 999 Market și/sau Partener. Factura se consideră acceptată dacă Partenerul nu formulează obiecţiuni în termen de 5 (cinci) zile de la primirea acesteia;
 5. la predarea expediţiilor, să ambaleze şi să sigileze corespunzător marfa ce urmează a fi transportată conform modalității de ambalare specificată în prezenta Anexă, în caz contrar Instituția având dreptul de a refuza preluarea expediţiei;
 6. să asigure ca în cazul expedierii coletelor, greutatea fiecărui colet să nu depăşească 30 kg şi dimensiunile: lungime 60 cm / lăţime 50 cm / înălţime 30 cm. Greutatea care va fi luată în calcul va fi valoarea cea mai mare între greutatea reală şi cea volumetrică. Greutatea volumetrică va fi calculată astfel: lungime x lăţime x înălțime (în cm)/6000. Instituția îşi rezervă dreptul de a nu accepta expediţii ce au peste 3 m lungime. Partenerul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru ambalarea necorespunzătoare a coletelor atât în ceea ce priveşte starea exterioară, cât şi ambalarea bunurilor din interiorul acestora.
 7. În cazul în care Partenerul nu îşi respectă obligaţiile de plată ce decurg din prestarea serviciilor poştale (de curierat rapid), transport marfă sau orice alt serviciu efectuat de către Instituție în termenele şi condiţiile prevăzute anterior sau a comenzilor de materiale transmise către Instituție şi livrate Partenerului se pot aplica penalităţi în cuantum de 0.5% pentru fiecare zi de întârziere la suma neachitată sau rămasă de achitat, si/sau factură emisă de Instituție către Partener va fi blocată, ceea ce înseamnă că expediţiile se vor putea ridica de la Partener numai cu plata numerar, la tarifele de listă a Instituției.
 8. Partenerul răspunde de pagubele ce pot fi pricinuite Instituției ca urmare a expedierii prin intermediul coletelor a unor produse, materiale sau valori interzise de lege.
 9. Instituția răspunde în cazul deteriorării totale sau a dispariţiei pe timpul transportului a coletelor sau plicurilor, urmând să plătească despăgubiri după cum urmează:
 • în mărimea valorii declarate - pentru o trimitere care face obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată;
 • în mărimea valorii declarate - pentru o trimitere care face obiectul serviciului de trimitere contra ramburs, până la momentul livrării la destinatar;
 • în mărimea valorii rambursului - pentru o trimitere poștală care face obiectul serviciului de trimitere contra ramburs, după livrarea acesteia destinatarului, când Instituția a omis încasarea rambursului la destinatar;
 • în mărimea sumei ce constituie 5 tarife - pentru un colet poștal care nu face obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată, indiferent de greutate.
10.Instituția răspunde în cazul pierderii, deteriorării sau distrugerii parţiale pe timpul transportului a coletelor sau plicurilor, urmând să plătească despăgubiri după cum urmează:
 • în mărimea valorii declarate pentru partea lipsă sau pentru partea deteriorată, înscrisă de expeditor în nota de inventar - pentru o trimitere care face obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată;
 • în mărimea cotei-părți corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată - pentru o trimitere depusă fără notă de inventar, care face obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată;
 • în mărimea cotei-părți din suma ce constituie 5 tarife, stabilită în raport cu greutatea lipsă sau cu greutatea conținutului deteriorat - pentru un colet care nu face obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată.
11.Redirecționarea expediţiei către o altă adresă din cadrul aceleiaşi localităţi este gratuită, livrarea se va face în următoarea zi lucrătoare.
12.Redirecționarea expediției către o altă adresă dintr-o altă localitate se face contra cost, tarif echivalent unei noi expedieri Naționale, conform blocului de tarife prezentat supra.

Anexa Nr. 4


Condiții de returnare

 1. Fiecare Cumpărător este în drept să solicite înlocuirea sau returnarea produselor achiziționate prin intermediul internet-magazinului 999.md în termen de 14 zile, în cazul în care acestea au anumite defecte care afectează modul lor de funcționare sau de utilizare.
 2. Înlocuirea produselor de calitate corespunzătoare este posibilă, dacă nu au fost utlilizate, și-au păstrat aspectul exterior, proprietățile de consum, precum și prezența bonului de casă sau a unui alt document care dovedește faptul procurării produsului.
 3. În conformitate cu Legea Nr. 105 din 13.03.2003, privind protecția consumatorului, nu toate cumpărăturile fac parte din categoria produselor cu drept de returnare sau de înlocuire. Clientul/cumpărătorul are dreptul să ceară înlocuirea produsului de calitate corespunzătoare în decurs de 14 zile calendaristice, exceptînd data procurării.
 4. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită returnarea produsului în termenul legal, Vânzătorul va rambursa suma (în cazul în care Comanda este achitată) în maxim 14 zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale. În acest caz suma achitată de client/cumpărător, urmează să fie returnată în același mod în care a fost efectuată plata pentru produs.
 5. În cazul în care Clientul/ Cumpărătorul optează pentru înlocuirea produsului cu altul disponibil, acestuia i se va rambursa doar diferența dintre valoarea bunului returnat și prețul noului produs, sau după caz va achita diferența de bani.
 6. În funcție de motivul pentru care este inițiat returul, există mai multe scenarii de stabilire a Părții ce va suporta costurile de livrare a returului:
 7. costul de livrare al returului este suportat de CUMPĂRĂTOR, atunci când acesta inițiază returul, în termenul legal de 14 zile, fără a prezenta un motiv întemeiat
 8. costul de livrare al returului este suportat de MAGAZIN, atunci când magazinul livrează produsele greșite, cantitatea greșită, sau produse defecte, sau în orice altă situație în care motivul returului poate fi imputat magazinului.
 9. costul de livrare al returului este suportat de INSTITUȚIA DE CURIERAT, atunci când conținutul sau calitatea comenzii a fost afectată în timpul procesului de livrare, sau în orice altă situație în care motivul returului poate fi imputat instituției de curierat..
 10. costul de returnare al comenzii către Magazin este suportat de 999 Market, atunci când curierul nu a putut livra comanda, din cauză că nu a găsit cumpărătorul la adresa indicată, sau la timpul convenit, sau în orice altă situație în care motivul returului poate fi imputat 999 Market.
 11. Returul de către Cumpărător se efectuează prin intermediul instituției de curierat, cu consultarea/ coordonarea prealabilă între 999 Market și Magazin.
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați manager:
Telefon: 022 888 963
Email: marketplace@999.md
Made on
Tilda